Friday 15 August 2014

100 years Panama100 years ago, on 15 August 1914, the first ship inaugurated the  turbulent years had lived and adage of the dishonest have generated Panama Canal by the first road. So the 21,000 km voyage of sea what bypass South America (not by the way, it was dangerous), which connecting the Atlantic with the Pacific Ocean which leading for east of world, was shortened to only 77 km away.
Hungarian

1914. augusztus 15-én, éppen 100 esztendővel ezelőtt az első hajó felavatta a viharos éveket és a becstelenségről szóló szállóigét is generált Panama-csatornát első útjával. Ezzel a Dél-Amerikát megkerülő, nem mellesleg veszélyes 21.000 km-es hajóút csupán 77 km-re rövidült, összekötve az Atlanti-óceánt a világ keletéhez vezető Csendes-óceánnal.

Thursday 17 July 2014

Sutan Takdir Alisjahbana (20)


Sutan Takdir Alisjahbana (February 11, 1908 – July 17, 1994), was born in Natal, North Sumatra. His family came from Minangkabau who migration in 19th century. He was a founder and editor of Poedjangga Baroe. He became one of Indonesian literature's guiding lights in its formative years, particularly in the time around independence. Sutan Takdir believed that Indonesia could learn from the values of western civilization and remained a great exponent of modernism throughout his life. A renaissance man himself – the author of numerous books on a range of subjects – he was working on a novel at the time of his death in 1994. The famous novel, Layar Terkembang, showed him as a progressive author. He died in Jakarta on July 17, 1994.


His first novel, Tak Putus Dirundung Malang (Misfortune without End) was published by Balai Pustaka in 1929.
Together with Amir Hamzah and Armijn Pane, they founded and edited a journal that contained the best work of prewar writers, called Poedjangga Baroe (The New Writer), and the journal was first published in 1933. In 1953, he edited Konfrontasi (Confrontation) as a substitute for Poedjangga Baroe.
Under Japanese occupation, in 1943 he became a secretary of the Komisi Bahasa Indonesia (Indonesian Language Commission). From 1946 to 1948, he was a professor of the Indonesian language at National University, Jakarta.

Hungarian

Sutan Takdir Alisjahbana (1908. február 11 - 1994. július 17.) Natalban (Észak-Szumátrán) született, családja Minangkabauk közül érkezett a 19. században. Ő volt az alapítója és szerkesztője a Poedjangga Baroe című lapnak. Az indonéz irodalom egyik irányadója a legsikeresebb éveiben, különösen a függetlenséggé válás idején. Sutan Takdir hitte, hogy Indonézia tanulhat a nyugati civilizáció értékeiből, és a modernizmus híve maradt egész életében. Maga a reneszánsz ember - szerzője számos könyvnek megannyi témában -, a halálakor is egy új művön dolgozott. A híres regény, Layar Terkembang mutatott rá, milyen progresszív szerző. Jakartában halt meg 86 éves korában.


Első regénye a Tak Putus Dirundung Malang (Szerencsétlenség vég nélkül), amelyet Balai Pustaka publikált 1929-ben.


Amir Hamzah és Armijn Pane társalapítókkal együtt szerkesztette a Poedjangga Baroe (The New Writer) című folyóiratot, amely a legjobb munkákat tartalmazta a háború előtti íróktól. Az első kiadása 1933-ban jelent meg. 1953-ben ennek helyébe lépve szerkesztette a Konfrontasi (Szembesítés) című újságot.


1943-ban a japán megszállás idején a Komisi Bahasa Indonesia (Indonéz Nyelv Bizottság) titkára lett. 1946-tól 1948-ig a Jakarta Nemzeti Egyetemen az indonéz nyelv professzora.


Sutan T.A. - wiki (bahasa indonesia)
Minangkabau language

Sunday 13 July 2014

Rubik 70th

He was created the world famous Rubik cube 40 years ago. His contrivance is more than a simple toy. Many really clever guys are racing that who is able fastest in this logical party.

Ernő Rubik was born in Budapest, 13 July 1944, when the II World War was at last months. His parents gave him a good start for him life: his father was airplane-engineer (science), his mother was a poet (art). He studied also art but qualified as an architect. He is a university professor and established a foundation to support talented youth. He created many other toys, but nothing became so famous as the Rubik cube.

Mr. Rubik has won numerous awards, and this spring he became honorary citizen of Budapest.


Happy 70th Birthday, dear Ernő Rubik!


Let dwell between Rubik cubes :)

70 éves Rubik Ernő

Ő alkotta meg a világhírű Rubik [Bűvös] kockát 40 évvel ezelőtt. Találmánya több, mint egyszerű játék. Sok igen ügyes srác verseng azon, ki a gyorsabb ezen a logikai partin.

Rubik Ernő Budapesten született 1944. július 13-án, amikor a II. világháború az utolsó hónapokban járt. Szülei jó indulót adtak számára az élethez: édesapja repülő-mérnök (tudomány), édesanyja költő (művészet). Ő maga ugyan tanult művészetet, de építészként végzett. Egyetemi tanár, s létrehozott egy alapítványt, hogy támogassa a tehetséges fiatalokat. Sok más játékot is kreált, de egyik sem lett olyan híres, mint a Rubik kocka.

Rubik Ernő számos díjat nyert, és idén tavasszal Budapest díszpolgárává avatták.


Boldog 70. születésnapot!


Monday 7 July 2014

Forest Gump (20)

Tom Hanks as Forest Gump received Oscar prise, but the film, what had 20th birthday on 06 July 2014, still won +5 Oscars and many others awards.

Sunday 6 July 2014

Jakarta Praise Community Church - 15 years

Indonesia is an enormous country of islands over Australia.

Indonesia's colorful history, ancient religion of almost forgotten. Until islam broken into in the 13 century, Indonesia had hinduism and typically far eastern religions what were mostly known. The space conquering new religion - just as the catholic church in Europe - strode forward relentlessly, until the former were abolished. Only in Bali was purely to keep the Hindu tradition - now a popular tourist destination.

Indonesia's population identified themselves muslims the largest percentage in the world with censuses occasion, so many people believe it is the largest muslim country, although Indonesia is a (democratic) country and the indonesian people is pious. However, the christian missions left historical footprints here - especially the catholic and protestant direction line.

The Jakarta Praise Community Church was born in the family of charismatic Christians 15 years ago. Their songs represent the modern look and the faithfully biblical direction in the name of Jesus. The main message of this church is an individual but close relationship with the only one God, the adoption of Divine Love, enjoyment and transmission it.

The fact that there is a need of them work, their steady development indicates. A result of their service that it attract to the masses. All Indonesian charismatic church is growing nicely.


Good luck, JPCC, and happy 15th birthday!


Dzsakarta Dicsérő Gyülekezet - 15 év

Indonézia hatalmas szigetország Ausztrália fölött.

Történelme színes, ősi vallása már-már elfelejtett. Az iszlám XIII. századi betöréséig főleg a hinduizmus és jellemzően távol-keleti vallások voltak ismertek. A térhódító új vallás - épp úgy, ahogy a katolikus egyház Európában - kíméletlenül csörtetett előre, mígnem az előbbiek eltöröltettek. Egyedül Bali tudta tisztán megőrizni a hindu hagyományokat - ma népszerű turista desztináció.

Indonézia lakossága a világon a legnagyobb százalékban vallotta magát iszlám vallásúnak a népszámlások alkalmával, ezért sokan úgy hiszik, ez a legnagyobb muzulmán ország, noha Indonézia (demokratikus) köztársaság, és jámbor nép az indonéz. Viszont a keresztény missziók is itt hagyták történelmi lábnyomukat - főleg a katolikus és református irányvonalban.

A Dzsakarta Dicséret Egyházi Közösség éppen 15 éve született a karizmatikus keresztények családjába. Lendületes dalai a modern megjelenést, hűen bibliai vonalat képviselik Jézus nevében. Legfőbb üzenetük az egyetlen Istennel való egyéni, ám igen bensőséges kapcsolaton keresztül az isteni szeretet elfogadása, élvezete és továbbítása.

Azt, hogy igény van munkásságukra, jelzi töretlen fejlődésük. Tömegek térnek meg szolgálatuk nyomán. Valamennyi indonéz karizmatikus gyülekezet szépen növekszik.


További sok sikereket, JPCC, boldog 15. születésnapot!
Sunday 29 June 2014

Magyar íróóriás (135)

Tiszacsécse, 1879. június 29.
135 éve a jómódba feltörő, ám balesetek sorában hirtelen tönkrement földműves (Móricz Bálint) felesége, a református lelkészi háttérből érkezett Pallagi Erzsébet megszüli a magyar irodalom talán legnépszerűbb alakját, akinek írásai a XX. század tankönyveiben a régi értékek képviselőjeként jóerkölcsöt, melegszívűséget, emberséget tanítanak már kisgyermek korban.

Móricz Zsigmond a küzdelmes gyermekévek után teológiát, jogot és bölcsészetet tanult, ám az államvizsgát kihagyta. Pályafutását óraadó tanárként kezdte a kisújszállási gimnáziumban, majd 1903 és '06 között Szatmárban gyűjtött meséket, dalokat, s a közben szerzett társadalmi tapasztalatai írói ambíciójára nagy hatást gyakoroltak. 1909-ben jelent meg első novelláskötete, a Hétkrajcár, mellyel berobbant az elismert írók sorába, s ettől kezdve egyre-másra kerülnek művei nyomtatásba újabb és újabb kiadással. 1910-ben a Sári bíró című színművét is bemutatják.

A politika természetesen az ő életét is befolyásolta, de minden próbatétel írói nagyságához járult hozzá.

Igen termékeny író, aki a gyerekmeséken túllépve komoly drámákat, tartalmas novellákat, nagysikerű regényeket hagyott maga után. A Rokonok érettségi tétel, a Légy jó mindhalálig az általános iskola felsőbb tagozatának olvasmányos tananyaga, az Iciri-piciri és a Mehemed-mese pedig az olvasás nebulóinak vidám leckéje.

Válogatott szókincse már-már nosztalgiára hív könyveiben, kellemesen tölthetjük "vele" az időt. Ahogy ő is szívesen hallgatta mások meséit kedvenc diófája alatt, ahova pihenni érkeztek az emberek, s nem dolgozni, ám írásaival (amik a sok hallgatás gyümölcsei) mégis megtermelte a föld hasznát.