Saturday 12 December 2015

Nicolaus II. Prince Esterházy (250)

Nicolaus II. Prince Esterházy was born 250 years ago, on 12 December 1765 in Wien (1765 Wien - 1833 Como). Napoleon wanted to crown him as the king of Hungary, but the Habsburgs-loyal Count rejected it. He completed the Esterhazy palace in Eisenstadt on renovation and expansion (Haydn Hall, opera house, gallery), which was renovated again recently, revealing previously unknown parts - this is also a popular tourist destination in Hungary. A rich legacy of his art collection is an important base pillar of Fine Arts Museum in Budapest.

Hungarian

250 évvel ezelőtt, 1765. december 12-én született a kastélyépítő gróf Eszterházy Miklós (1765, Bécs - 1833, Como). 1809-ben Napóleon őt akarta Magyarország királyává koronáztatni, amit a Habsburgokhoz hű gróf elutasított. A Kismartonon lévő Eszterházy kastély felújítását, bővítését végezte (Haydn-terem, operaház, galéria), amit a közelmúltban ismét felújítottak, és feltártak korábban nem ismert részeket is - mindez népszerű turisztikai célpont Magyarországon. Gazdag hagyatékának képtára a budapesti Szépművészeti Múzeum fontos alap pillére.


Sunday 15 November 2015

Lengyel Dániel (200)

Two hundred years ago, on 15 November 1815 in Kolozsvár (today it's Cluj-Napoca in Romania), was born Daniel Lengyel doctor, highschool teacher by polish ancestry, who was one of the mappings of the mineral waters, medicinal waters and spas of Great Hungary and in the area of its neighbors. He died on 14 Aug 1884.


Hungarian

Kétszáz éve, 1815. november 15-én született lengyel felmenőktől Kolozsváron Lengyel Dániel orvos, gimnáziumi tanár, aki a Nagy-Magyarország és szomszédos térségein az ásványvizek, gyógyvizek, gyógyfürdők egyik feltérképezője volt. 1884. augusztus 14-én hunyt el.

Source of picture: szabadsag.ro

Sunday 20 September 2015

Nicolas Desmarest (200)


200 years ago, on 20 September 1815 died Nicolas Desmarest french geologist, who had studied the structure of volcanoes and wrote essays of its operations. He utilized his journeys (traveled a lot on foot), so expanded his knowledge of the Earth's structure. He wrote articles about the geological-physical into Diderot's enlightened encyclopedia.

He lived exactly 90 years, cause was born 16 September 1725 (290 years ago).Hungarian

200 éve, 1815. szeptember 20-án halt meg Nicolas Desmarest francia geológus, aki tanulmányozta a vulkánok szerkezetét és esszét írt működésükről. Hasznosította utazásait (sokat járt gyalog), s a Föld szerkezetéről való tudását kibővítette. Geológiai-fizikai cikkeket írt Diderot felvilágosult enciklopédiájába.

Éppen 90 évet élt, hiszen 1725-ben (290 évvel ezelőtt) született szeptember 16-án.


Saturday 15 August 2015

Alexander Keyserling (200)

Alexander Graf Keyserling (Alexander Friedrich Michael Lebrecht Nicolaus Arthur Graf Keyserling) was a Baltic-German scientist: geologist, paleontologist, botanist and zoologist. He was one of the founders of Russian geology and made many expeditions. His personal friend was Tsar Nicolas I. He wrote the Vertebrates of Europe with Johann Heinrich Blasius. He was born on 15 August 1815, 200 years ago.Hungarian

Alexander Keyserling Gróf balti német tudós: geológus, palentológus, botanikus és zoológus. Egyike volt az orosz földtudományok megalapítóinak és több expedíción is részt vett. Személyes barátja volt I. Miklós cár. Johann Heinrich Blasius-szal közösen írták az Európa gerincesei című könyvet. Kétszáz évvel ezelőtt, 1815. augusztus 15-én született.


Tuesday 4 August 2015

Andersen (140)

Hans Cristian Andersen was one of the most famous fabulists around the world. He was born in Dania, on 2 April 1805 - his birthday is the International Children's Book Day in honor of him. He was a big traveller, poet, a prolitic authour. His most popular novels are:The Little Mermaid; The Emperor's New Clothes; The Snow King; The Ugly Duckling; The Nightingale. He was died 140 years ago, on 4 August 1875, he lived 70 yars.

----

Hungarian

Hans Christian Andersen egyike a földön a leghíresebb meseíróknak. Dániában született 1805. április 2-án, tiszteletére a születésnapján tartják a Gyermek Könyvek Napját. Nagy utazó, költő és igen termékeny szerző volt. Legismertebb regényei: A kis hableány; a Császár új ruhája; A hókirálynő; A rút kiskacsa; a Csalogány. 140 éve, 1875. augusztus 4-én halt meg, 70 évet élt.


Thursday 18 June 2015

Captain Cousteau (105)

105 years ago, on 11 June 1910 was born Jacques Cousteau explorer, filmmaker, scientist, etc., the professor of seas. He lived 87 years.Hungarian

105 évvel ezelőtt, 1910. június 11-én született Jacques-Yves Cousteau felfedező, filmes, tudós, a tengerek professzora. 87 évet élt.

National Geographic HU cikk

Thursday 11 June 2015

Julia M. Cameron (200)

200 years ago, on 11 June 1815 was born in Calcutta (India) Julia Margaret Cameron British photographer woman. She was 48 when a camera was given as a gift and her 11-years career started. She photographed mainly actors and famous people (for example Darwin), some of them had made only by Julia. Her work had a great influence on the modern photography.

280 great pictures by J.M.C.


Hungarian

Kétszáz éve, 1815. június 11-én született Julia Margaret Cameron britt fényképésznő Kalkuttában (India). 48 éves volt, amikor ajándékba kapott egy fényképezőgépet, s ezzel 11 évig tartó karrierje elindult. Leginkább színészeket és híres embereket fényképezett (például Darwint), néhányukról csak Julia készített képet. Munkássága nagy hatást gyakorolt a modern fényképészetre.


Tuesday 9 June 2015

Dickens (145)

Charles Dickens, the giant English writer and social critic, died 145 years ago on 9 June 1870. He created some of the best-known fictional characters and is regarded as the greatest novelist of the Victorian era. His works enjoyed unprecedented popularity during his lifetime and his novels and short stories are successful till now.

His wife was Catherine Thompson and they had 10 children.

His most notable works: Oliver Twist, David Copperfield, A Christmas Carol.


Hungarian

Charles Dickens, az angol íróóriás és társadalomkritikus 145 évvel ezelőtt, 1870. június 9-én hunyt el. Ő alkotta a legismertebb kitalált karaktereket és a viktoriánus korszak legnagyobb regényírójának tekinthető. Művei még életében példátlan népszerűséget hoztak neki, de regényei és novellái a mai napig nagyon sikeresek.

Felesége Catherine Thompson és tíz gyermekük született.

Legismertebb művei: a Twist Olivér, a David Copperfield és a Karácsonyi ének.


Thursday 7 May 2015

Day of Prayer & Worship

The National Day of Prayer is traditionally in every May on the first Thursday, when people are asked to turn to God in prayer and meditation, regardless of religious affiliation. The national Day of Prayer is celebrated by Americans of many religions, including Christians of many denominations, including Protestants and Catholics, as well as Sikhs, Muslims, hindus, and Jews. On this day many Americans assemble in prayer in front of courthouses, as well as in houses of worship, such as churches, mosques, synagogues, and temples. Luncheons, picnics, and music performances revolving around praying for the nations.


"Yet give attention to your servant's prayer and his plea for mercy, Lord my God. Hear the cry and the prayer that your servant is praying in your presence this day." (1Kings 8:28)Hungarian

A Nemzeti Imanap hagyományosan minden május első csütörtöke, amikor az embereket kérik, hogy imával és meditációval forduljanak Isten felé, vallási hovatartozástól függetlenül. A Nemzeti Imanapot számos vallás tagjai ünneplik Amerikában, beleértve a keresztény felekezeteket (protestáns és katolikus egyaránt), valamint a szikhek, muszlimok, hinduk és zsidók is. Ezen a napon sok amerikai közösen imádkozik a bíróságok előtt, s a vallási épületeikben (templomok, mecsetek, zsinagógák). Ebédek, piknikek és zenei előadások köré gyűlnek imádkozni a nemzetekért.

"De tekints a te szolgád imádságára és könyörgésére, óh Uram, én Istenem, hogy meghalljad a dicséretet és az imádságot, amellyel könyörög a te szolgád a helyen." (1Királyok 8:28; Károli)


Friday 24 April 2015

Book & Copyright Day (20)

Twenty years ago the UNESCO tagged the 23 of April as the World Day of Copyright to protect the rights of authors. After 3 years began also the Book Day.

Celebrate of writers.


Hungarian

Húsz évvel ezelőtt az UNESCO április 23-át jelölte meg a Szerzői Jog Világnapjának, hogy védje a szerzők jogait. Három évvel késebb a Könyv Napjává is vált ez a nap.

Ünnep az íróknak.

Monday 6 April 2015

Mathias Rex (525)

525 years ago, on 6 April 1490 died Matthias, the Righteous, who is the most popular king of the hungarian people. Mathias Rex (as he signed) often dressed in disguise according the legends and went to the people into, so he could see directly how the cruel judges treated his people. He had great wisdom, so always shared truth. Countless tale has been written about him, the hungarian folklore preserved jealously.


Matthias became king when he was 15 and reigned for 32 years, died unexpectedly. Durable silver coins were minted, high taxes were introduced by him, but the country became stable. The Decretum Maius was the first printed lawbook of Hungary. He was strict but extremely educated, especially in the arts. "The Corvinas" was Matthias' big library, because of it he was named also as Mathias Corvinus. He build across the country, many temples stay from this era. And there is the Castle of Visegrad what is the main memorial of Matthias King. His reign was be commemorated by the hungarian thousand forint banknote well.


There is a beautiful recreational areas of Budapest, this is the Citypark, where was only a swampy land in the 19th century. In this time the Pest town was much smaller. In the sign of modernization a main road has been build which could lead to this zone, and the grove was being landscaped , construction began. The exhibition buildings was handed over at the World's Fair in 1896 (anniversary of the hungarian conquest thousandth year). King Matthias grew up in the Hunedoara castle. The exact replica of that castle was build on the City Park Lake, this and along with the other building is home to museums today, free walk-in, favorite tourist destination.


Hungarian

525 éve, 1490. április 6-án hunyt el Mátyás, az Igazságos, aki a magyar nép legnépszerűbb királya . Mátyás király (ahogy aláírt) gyakran öltözött álruhába a legendák szerint, és ment a nép közé, így láthatta, miként bánnak a kegyetlen bírák az ő népével. Nagy bölcsessége volt, ezért mindig igazságot tett. Számtalan mesét írtak róla, a magyar népi hagyomány féltve őrzi ezeket.

15 évesen lett király, és 32 évig uralkodott, váratlanul hunyt el. Tartós ezüst pénzt veretett, magas adókat vetett ki, de az ország stabilizálódott. A Decretum Maius Magyarország első nyomtatott törvénykönyve. Szigorú, ám kimagaslóan művelt volt, különösen a művészet területén. "A Corvinák" Mátyás nagy könyvtára, ami miatt Corvinus Mátyásnak is nevezték. Országszerte építkezett, sok templom maradt fenn ebből az időszakból. És ott a Visegrádi vár, ami a legfőbb emlékműve! Az uralkodásának állít emléket a magyar ezer forintos bankjegy is.

Egy nagyon szép pihenő övezet van Budapesten, a Városliget, ahol mocsaras földdarab volt csupán a XIX. században. Ebben az időben még Pest városa sokkal kisebb volt. A modernizáció jegyében egy főutat építettek, ami ebbe az övezetbe vezetett, és a ligetet parkosították, építkezések kezdődtek. A kiállítási épületeket az 1896-os Világkiállításon adták át (a magyar honfoglalás ezredik évfordulóján). Mátyás király Vajdahunyad várában nőtt fel. Ennek pontos mását építették a városligeti tóra, s ez a többi épülettel együtt ma múzeumoknak ad otthont, szabadon bejárható, kedvelt turista útvonal.


Monday 30 March 2015

P. Howard 110

110 years ago on 29 March 1905 was born one of the most popular Hungarian humorist writer Rejtő Jenő who is known as him pan-names: P. Howard and Gibson Lavely. He wrote many "tarpaulins" novels, which entertain the youth and seniors both. Excellent reading for schoolboys who have difficulty learning to read, because of a lot of laughter makes them enjoy the practice. His favorit theme the French Foreign Legio was.

Read more about P. Howard: wikipedia.
You can read or listen him FREE (sorry, it's hungarian): FREE list of Rejtő's work.

-- x -- x -- x -- x -- x -- x -- x -- x -- x --

Hungarian

110 évvel ezelőtt, 1905. március 29-én született az egyik legnépszerűbb magyar író, Rejtő Jenő, akit P. Howard vagy Gibson lavely álnéven is ismeretes. Számos "ponyva" regényt írt, amik szórakoztatják a fiatalokat és időseket egyaránt. Kitűnő olvasmány kisdiákoknak, akik nehezen tanulnak olvasni, mivel a sok nevetés élvezetessé teszi a gyakorlást. Kedvenc témája a Francia Idegen Légió volt.


Olvass többet Rejtő életéről: wikipédia.
Az ingyenesen letölthető könyvei és mp3 hangoskönyvei listája: Rejtő FREE művei.